Chức năng trao đổi dữ liệu hiệu quả, tiện ích của phần mềm 1C:BÁN LẺ 8

Việc trao đổi nội bộ dữ liệu “Theo cửa hàng” và “Theo quầy thu ngân” cho phép đảm bảo tự động chỗ làm việc của cửa hàng hoặc quầy thu ngân trong cửa hàng bằng công nghệ phân tán cơ sở dữ liệu (CSTTPT). 


 

Việc trao đổi dữ liệu giữa văn phòng trung tâm và cửa hàng hỗ trợ khái niệm cụ thể phân chia trách nhiệm giữa nhân viên của văn phòng trung tâm và cửa hàng. Nhân viên của văn phòng trung tâm làm việc tại nút chính của CSTTPT quyết định tạo danh điểm, mua hàng, xây dựng quy tắc tính giá và áp dụng chiết khấu. 

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận